EKO KONTROLE

Poljoprivredna djelatnost obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007. Ekološka proizvodnja poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

Pravne i fizičke osobe koje se bave ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda kao subjekti u ekološkoj proizvodnji moraju biti upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu rješenjem ovlašćuje kontrolno tijelo koje provodi certifikaciju ekoloških proizvoda. Kontrolno tijelo mora biti akreditirano sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065.

Poslovi kontrolnog tijela su pravilno i pravodobno obavljati poslove koji su mu preneseni te kontrolu provoditi u skladu s nadležnim propisima, izvještavati nadležno Ministarstvo o obavljenoj kontroli u propisanom roku ili u roku koji se odredi za dodatna izvješća na traženje Ministarstva, izdavati potvrdnicu/certifikat za ekološke proizvode. Kontrolno tijelo izdaje potvrdnicu/certifikat za proizvod subjektu upisanom u Upisnik subjekata te je dostavlja nadležnom Ministarstvu. Popis kontrolnih tijela koji se vodi u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama nadležnog Ministarstva te sadrži podatke o kontrolnom tijelu.

 

Kontrole u ekološkoj poljoprivredi
Provođenje stručnih kontrola certifikacijskih tijela

Sadržaj seminara:
Principi ekološke poljoprivrede,
Ekološka poljoprivreda i zakonodavstvo,
Uredba vijeća (EU) 2018/848,
Propisi u RH i EKO znak,
Akreditacija i norma HRN EN ISO/IEC 17065,
Biljna ekološka proizvodnja,
Prerada u ekološkoj proizvodnji,
Stočarska ekološka proizvodnja,
Hrana za životinje u ekološkom uzgoju,
Vegetativni materijali,
Kontrole sukladno normi HRN EN ISO/IEC 19011,
Razmjena iskustava,
Primjeri iz prakse kontrolora sa dugogodišnjim iskustvom,
Test usvojenog znanja

 

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)