INTERNI AUDITI

Pod pojmom audita podrazumijeva se sustavan, neovisan i dokumentiran proces prikupljanja i vrednovanja objektivnih dokaza o ispunjenju i zadovoljenju kriterija prema kojima se audit provodi. Spomenuti kriteriji audita su definirani uspostavljenim sustavom upravljanja koji se auditira te internom dokumentacijom sustava upravljanja tvrtke koja se auditira. Opseg provedbe audita uključuje u prvom redu utvrđivanje stupnja u kojem interna dokumentacija sustava upravljanja (priručnik za kvalitetu, postupci sustava, radne upute, obrasci itd.) zadovoljava zahtjeve postavljene referentnom normom, a u drugom koraku utvrđivanje stupnja u kojem je praktično postupanje u svakodnevnom odvijanju poslovnih procesa tvrtke usklađeno s postupanjem koje je propisano u ranije spomenutoj dokumentaciji sustava upravljanja. Odstupanja od zahtjeva norme kroz dokumentaciju sustava upravljanja ili odstupanja od postupanja propisanih dokumentacijom rezultiraju utvrđivanjem nesukladnosti i pokretanjem radnji koje slijede nakon provedbe audita, a to su provedbe ispravaka i popravnih radnji.

Audit prve strane je audit koji je iniciran, organiziran i proveden od strane same organizacije u kojoj se provodi interni audit. Takve audite provode stručne (educirane za to) osobe koje su neovisne od područja koje auditiraju, a glavni cilj je utvrđivanje stupnja do kojeg uspostavljeni sustav upravljanja zadovoljava kriterije postavljene referentnom normom i internom dokumentacijom sustava upravljanja kako bi se osiguralo postojano funkcioniranje i neprekidno poboljšavanje istog (kroz provedbu radnji koje slijede nakon provedenog audita – npr. popravne i preventivne radnje, upravina ocjena itd.). Osobe koje provode audit prve strane mogu biti osobe zaposlene u organizaciji koja provodi audit ili pak osobe koje nisu zaposlenici organizacije, ali koje su angažirane od strane Uprave za provedbu audita.

Način pripreme, planiranja, provedbe i izvještavanja s internih i eksternih audita detaljno je definiran međunarodnom normom koja je preuzeta i od strane Hrvatskog zavoda za norme kao HRN EN ISO 19011:2018 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja.

 

Interni auditi sukladno 19011 u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti
Provođenje internih audita u laboratorijima, inspekcijskim tijelima i certifikacijskim tijelima
Sadržaj seminara:
Struktura normi ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065,
Načela provedbe audita,
Sadržaj norme HRN EN ISO 19011:2018,
Priprema i faze provođenja internog audita,
Upravljanje planiranjem audita,
Metode auditiranja (pregled dokumentacije, intervjuiranje osoblja, promatranje aktivnosti)
Pristup utemeljen na dokazima i rizicima,
Uvodni i završni sastanak,
Komunikacija tijekom provođenja audita,
Prikupljanje i provjera informacija,
Zapisivanje i izvještavanje o nalazima audita,
Karakteristike i osposobljenost internih auditora,
Vježbe i rad u grupama,
Simulacija provođenja internog audita,
Test usvojenog znanja

 

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)