Norma ISO/IEC 17020

HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
(ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)


Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja provode inspekciju te za nepristranost i dosljednost u provođenju inspekcijskih poslova. Ovisno o stupnju neovisnosti, razlikuju se inspekcijska tijela vrste A, B, C. Ti stupnjevi uključuju dizajniranje, provjeru tipa, početnu provjeru, unutrašnju inspekciju ili nadzor.


Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Procesni zahtjevi
8 Zahtjevi za sustav upravljanja


Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na nepristranost i neovisnost inspekcijskih tijela, povjerljivost informacija, administrativne zahtjeve, organizaciju inspekcijskog tijela i upravljanje, osoblje, prostorije i opremu, metode i postupke inspekcije, rukovanje inspekcijskim predmetima i uzorcima, zapise o inspekciji, inspekcijske izvještaje, prigovore i prizive, zahtjeve sustava upravljanja, dokumentaciju sustava upravljanja, interne audite i upravine ocjene, kao i upravljanje nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama. Inspekcijsko tijelo mora provoditi svoje aktivnosti potpuno nepristrano. Rizici koji bi mogli ugroziti nepristranost moraju se prepoznavati u svakodnevnom radu. Uprava inspekcijskog tijela mora se opredijeliti za nepristranost. Neovisnost inspekcijskog tijela definirana je kroz tri vrste tijela: A, B, C, i za svaku pojedinu vrstu navedeni su potrebni zahtjevi. Inspekcijsko tijelo mora čuvati povjerljivost svih informacija.


Strukturni zahtjevi tiču se administrativnih zahtjeva te upravljačke i organizacijske strukture. Inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt, ili biti dio pravnog subjekta. Ono mora imati dokumentaciju koja opisuje njegove aktivnosti. Također, mora imati osiguranje od odgovornosti. Organizacijska i upravljačka struktura mora biti takva da se očuva nepristranost. Jedna ili više osoba moraju biti na raspolaganju u svojstvu tehničke uprave inspekcijskog tijela (voditelj inspekcije). Ta osoba ili osobe moraju imati jednu ili više zamjena. Inspekcijsko tijelo mora imati opise poslova ili drugu dokumentaciju za svaku funkciju koja je uključena u provedbu inspekcijskih aktivnosti.


Zahtjevi koji se odnose na resurse tiču se cjelokupnog osoblja, objekata i opreme te podugovaranja koje provodi inspekcijsko tijelo. Inspekcijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani. Inspekcijsko tijelo mora razjasniti svakoj osobi njegove dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja. Mora imati postupke za odabir, osposobljavanje, formalno odobrenje i monitoring inspektora i drugog osoblja uključenog u rad inspekcijskog tijela. Svaki inspektor mora se provjeriti u svakodnevnom radu, da li kontinuirano provodi inspekcijske aktivnosti na zadovoljavajući način. O osoblju se moraju voditi zapisi. Nadalje, inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju objekte i opremu koja mu je potrebna za pravilno obavljanje inspekcijskih poslova. O opremi se mora voditi računa da je pravilno nadzirana, označena, održavana u skladu s propisanim postupcima. Za opremu koja se umjerava mora biti uspostavljen program umjeravanja. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za postupanje s neispravnom opremom i mora voditi sve potrebne zapise o opremi. Ukoliko inspekcijsko tijelo podugovara neki dio inspekcije, ono mora moći dokazati osposobljenost tijela s kojim podugovara aktivnosti. O provjerama osposobljenosti podugovaratelja moraju se voditi odgovarajući zapisi.


Norma propisuje kako inspekcijsko tijelo mora koristiti metode i postupke inspekcije koje su određene u zahtjevima prema kojima se provodi inspekcija. Nadalje, mora koristiti prikladno dokumentirane upute za planiranje inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora imati sustav upravljanja ugovorima i radnim nalozima. Zapažanja i podaci dobiveni tijekom inspekcijskih aktivnosti moraju biti pravodobno zapisani kako bi se spriječio gubitak važnih obavijesti. Moraju postojati upute za provedbu inspekcije na siguran način. Inspekcijski predmeti i uzorci moraju biti prepoznatljivi tako da ne dođe do zamjene identiteta. Inspekcijsko tijelo mora održavati sustav zapisa koji moraju prikazati djelotvornost ispunjavanja inspekcijskih postupaka i omogućiti ocjenjivanje inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijski izvještaji moraju biti sljedivi do inspektora koji je proveo inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirani postupak za zaprimanje, ocjenjivanje i donošenje odluka u vezi prigovori i žalbi. Opis procesa za postupanje s prigovorima i žalbama mora biti dostupan na zahtjev bilo kojoj zainteresiranoj strani.


U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije: Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točaka 8.2 do 8.8 ove norme ili Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s normom ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme. Inspekcijsko tijelo mora provoditi nadzor dokumenata i zapisa. Inspekcijsko tijelo mora provoditi interne audite i preispitivanja upravljanja odnosno upravinu ocjenu. Inspekcijsko tijelo mora upravljati nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.


PONUDA SEMINARA
Zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

© 2020 EDUKACIJSKA GRUPA (Consulto Qualitas - DQD kvaliteta - Consultor Kvalis)